Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /var/www/vhosts/edswebshops.nl/httpdocs/system/library/session.php on line 7Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in /var/www/vhosts/edswebshops.nl/httpdocs/system/library/session.php on line 8 Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Punt 1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van Edswebshops, en op alle met Edswebshops gesloten overeenkomsten. Inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van een koper/opdrachtgever zijn uitgesloten, tenzij Edswebshops deze schriftelijk heeft aanvaard.

Punt 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Edswebshops zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Edswebshops behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door Edswebshops. Edswebshops is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan (de acceptatie van) de bestelling te verbinden. Indien Edswebshops een bestelling niet accepteert, deelt zij dat binnen acht dagen na ontvangst van de bestelling mee.

Punt 3. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen van aangeboden producten en diensten zijn inclusief btw en exclusief kosten van handeling, verzending en bezorging, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper/opdrachtgever vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim.

Indien Edswebshops haar vordering ter incasso uit handen geeft, is koper/opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, die worden berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en bedragen 25% van het totale factuurbedrag incl. BTW, te vermeerderen met BTW, onverminderd het recht van Edswebshops om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijk kosten te vorderen.

Indien koper/opdrachtgever met enige betaling in gebreke is, is Edswebshops gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en/of van andere, al dan niet daarmee samenhangende overeenkomsten met koper/opdrachtgever op te schorten dan wel te ontbinden.

Indien Edswebshops de prijzen van de aangeboden producten en diensten in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan verhoogt, waartoe Edswebshops het recht heeft, is koper/opdrachtgever gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door Edswebshops.

Punt 4. Levering
De door Edswebshops opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft koper/opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van koper/opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat en nadat koper/opdrachtgever Edswebshops schriftelijk heeft laten weten dat hij overschrijding van een bepaalde termijn onredelijk zal achten. Bewijs van de redelijkheid rust op koper/opdrachtgever.

De levering van de producten geschiedt via TNT-post,en GLS en anders dan vermeld volgens door hun vastgelegde tarieven of door een pakketdienst.

Punt 5. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over op koper/opdrachtgever, indien hij al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Edswebshops verschuldigd is heeft voldaan. Het risico ter zake van de geleverde producten gaat over op de koper/opdrachtgever op het tijdstip van de aflevering aan hem.

Punt 6. Eigendomsrechten van derden
Koper/opdrachtgever accepteert volledig en onvoorwaardelijk alle intellectuele, industriële en eventueel andere eigendomsrechten, die rusten op de door Edswebshops geleverde producten en diensten.

Edswebshops garandeert niet dat de aan koper/opdrachtgever geleverde producten en diensten geen inbreuk maken op enig intellectueel, industrieel of eventueel ander eigendomsrecht van derden.

Punt 7. Reclames en aansprakelijkheid
Koper/opdrachtgever is verplicht bij aflevering te onderzoeken of de producten of diensten geheel aan de overeenkomst beantwoorden. Indien koper/opdrachtgever van mening is dat dat niet het geval is, dient hij Edswebshops binnen 3 dagen na aflevering bij aangetekende brief daarvan in kennis te stellen. Indien koper/opdrachtgever heeft aangetoond dat het product of de dienst niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Edswebshops het recht om het product of de dienst tegen retournering van het/de oorspronkelijke te vervangen door een nieuw(e) dan wel om het factuurbedrag daarvan aan koper/opdrachtgever te restitueren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade.

Indien koper/opdrachtgever jegens Edswebshops aanspraak kan maken op garantie dient hij binnen de overeengekomen garantietermijn zijn claim inclusief de eventuele gevolgschade ineens en volledig in te dienen door middel van een aangetekend schrijven.

Indien koper/opdrachtgever het product niet wenst af te nemen heeft hij de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Hij dient daartoe binnen drie dagen, of binnen de eventueel ingevolge vigerende wetgeving dwingendrechtelijk bepaalde langere termijn, aan Edswebshops mededeling te doen en het product te retourneren. Retourzendingen worden in dat geval slechts aanvaard als het product en de originele verpakking van het product onbeschadigd zijn. Indien producten / verpakkingen bij controle schade blijken te hebben of niet in originele staat zijn, zullen de kosten voor herstel/vervanging in rekening worden gebracht. De kosten van retourzendingen komen voor rekening van koper/opdrachtgever.

Punt 8. Communicatie e.d.
Voor miscommunicatie, vertraging of niet-deugdelijk ontvangen bestelgegevens en mededelingen, die een gevolg zijn van het gebruik van het Internet of van enig ander communicatiemiddel in de relatie tussen koper/opdrachtgever en Edswebshops is Edswebshops niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake is van opzet of grove schuld van Edswebshops is.

Punt 9. Persoonsgegevens
Edswebshops zal de door koper/opdrachtgever verstrekte gegevens opnemen in haar bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling. Edswebshops is bevoegd bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden. Edswebshops heeft het recht alle bestellingen te verzenden aan het adres dat de koper/opdrachtgever heeft meegedeeld, tenzij hij uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden verzonden.

Tenzij koper/opdrachtgever uitdrukkelijk bij de bestelling heeft aangegeven dat niet te wensen, zullen zijn gegevens ook worden opgenomen in een centraal bestand van Edswebshops. De gegevens kunnen worden gebruikt om producten en diensten van Edswebshops af te stemmen op de belangstelling en voorkeur van koper/ opdrachtgever en deze hierover te informeren. De gegevens zullen worden behandeld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Punt 10. Overmacht
Onverminderd de overige haar toekomende rechten heeft Edswebshops in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een overeenkomst of bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door schriftelijk mededeling. Edswebshops is in zulk geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Edswebshops kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

Punt 11. Gebruik voorwaarden
Koper/opdrachtgever kan nooit enig recht ontlenen aan het feit dat Edswebshops van deze voorwaarden is afgeweken dan wel deze niet heeft toegepast.

Indien bepalingen van deze voorwaarden in strijd mochten zijn met een wettelijke bepaling, zal de betreffende bepaling in de voorwaarden komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Edswebshops vast te stellen nieuwe, rechtens geoorloofde, vergelijkbare bepaling.

Punt 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle aanbiedingen, bestellingen, leveringen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn alsmede op deze voorwaarden zelf is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement van toepassing, tenzij een geschil voor het Kantongerecht moet dienen, in welk geval naar de regelen van de wet dient te worden gehandeld.

Punt 13. Eigendom
Zoland de factuur/facturen niet in geheel voldaan zijn, blijven de geleverde goederen het onvervreembare eigendom van Edswebshops.

Punt 14: Laagste prijs garantie
Dit betekent dat u gegarandeerd de laagste prijs betaalt voor een artikel. Mocht u, onder de hierna beschreven voorwaarden, na aankoop bij @edswebshops hetzelfde artikel elders toch goedkoper aantreffen dan krijgt u het verschil terug in de vorm van een @edswebshops cadeaubon.

Deze cadeaubon wordt u per e-mail verstuurd. Indien u aan alle voorwaarden heeft voldaan ontvangt u binnen twee weken een cadeaubon t.w.v. het prijsverschil van de twee identieke artikelen. Deze cadeaubon dient gebruikt te worden bij een aankoop bij @edswebshops en is 6 maanden geldig. De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld.

Wat moet u doen?
Heeft u het bij ons gekochte product elders goedkoper gezien, dan dient u binnen 24 uur na bestellen per e-mail te melden dat het product ergens anders goedkoper is. In de e-mail dient u uw adresgegevens te vermelden en de link van de pagina waar u het zelfde artikel goedkoper hebt gezien.

Wanneer geldt de laagste prijsgarantie niet?
• Indien het product niet is aangeboden op een Nederlandse internetwinkel;
• Indien het gaat om een meerstuks aanbieding (bijv. 2 halen, 1 betalen);
• Als het product niet exact hetzelfde is (merk, model, jaar, type, kleur, maat etc.);
• Als het product niet uit voorraad leverbaar is;
• Als het product is aangeboden door een webwinkel die niet officieel dealer is van betreffende merk.